Pelastustoimen omavalvonta verkossa

Pelastuslain muutos vuonna 2011 toi mukanaan monia muutoksia pelastustoimen alalla. Lakimuutos lisäsi kiinteistönhaltijan vastuuta oman kiinteistönsä paloturvallisuuden valvonnasta ja ylläpitämisestä. Samalla myös alueellisten pelastuslaitosten vastuu toiminta-alueensa riskien kartoittamisesta suureni entisestään. Lakimuutoksen myötä pelastuslaitokset ovat kehittäneet uusia menetelmiä, joilla viranomaisen suorittamaa valvontaa voidaan tehostaa. Yksi tällainen menetelmä on kiinteistön haltijoiden suorittama omavalvonta, jonka suorittamiseen tehokas työkalu on WiseMaster Mentor.

Kaikki pelastuslaitokset suorittavat omavalvontaa alueellaan, mutta toimintatavoissa on selkeitä eroja. Omavalvonnassa esitetyt kysymykset eroavat toisistaan, vuosittain valvonnan piirissä olevien kohteiden lukumäärä vaihtelee ja omavalvontaan liittyvät työt jakautuvat vaihtelevasti. Nämä erot ovat luonnollisia johtuen pelastuslaitosten erilaisista toiminta-alueista. Eroavuus, jolle vastaavaa selitystä on vaikea löytää, on suuret erot tietojärjestelmien käytössä omavalvonnan suorittamiseen.

Omavalvonnan suorittaminen pelkästään toimisto-ohjelmistoja käyttämällä vaatii paljon organisoimista ja resursseja.
”Kenellä on viimeisin versio tämän vuoden lomakkeesta?”
”Onko tässä taulukossa nyt kaikki lähetetyt lomakkeet?”
”Kuka kokoaa yhteenvedon palautetuista lomakkeista? Saisiko siihen palautusprosentin?”
Tällaisiin kysymyksiä on varmasti esitetty useassa omavalvontaa suorittaneessa pelastuslaitoksessa.

Omavalvontaa voi suorittaa paperilla tai verkossa

Omavalvontaa voi suorittaa paperilla tai verkossa

M-Technology on vuodesta 2011 lähtien kehittänyt tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa työkalua pelastustoimen omavalvonnan suunnitteluun, toteutukseen ja tilastointiin. WiseMaster Mentorin avulla omavalvontaa voidaan suorittaa sähköisesti aina lomakkeen määrittelystä tulosten raportointiin ja analysointiin. M-Technology esitteleekin nyt kampanjan, jonka aikana pelastuslaitokset voivat hankkia WiseMaster Mentor omavalvontajärjestelmän vuodeksi kerrallaan ja pääsevät näin kohtalaisella kustannuksella siirtämään toiminta-alueensa kiinteistöjen omavalvonnan verkkoon.

Lue lisää WiseMaster Mentorista ja Vuosimaksu-kampanjasta Mentor-sivultamme.

WiseMaster mukana Energia 2014 messuilla

Suomalainen energiantuotanto perustuu hyvin voimakkaasti hajautettuun tuotantoon sekä tehokkaasti optimoituun energian jakeluverkkoon. Tämän ansioista suomalainen energiateollisuus on maailman mittakaavassakin edellä kävijä useillakin mittareilla mitattuna. Esimerkiksi energiatehokkuus ja tuotannon hyötysuhteet ovat erinomaisia vaikka elämmekin kylmässä ja pitkien siirtoetäisyyksien maassa. Tehokkaan toiminnan edellytyksenä on jatkuva muutos ja kehittyminen.

Energiantuotannon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Energian ja raaka-aineiden muuttuvat maailmanmarkkinahinnat aiheuttavat jatkuvaa muutosta tuotantotavoissa ja toimintamalleissa. Yksi tällainen iso muutostrendi on bionergian tuotannon jatkuva kasvu. Bioenergian tuotanto perustuu usein hajautettuihin pieniin tuotantolaitoksiin, jotka sijoittuvat raaka-aineiden tai ympäristöolosuhteiden määrittelemiin paikkoihin.

Kunnossapito kentällä

Kunnossapitotyötä ei tehdä toimistossa

Nämä kaikki muutokset heijastuvat myös energian tuotantolaitosten ja verkostoiden kunnossapitotyön muuttumiseen. Kunnossapitotyö on yhä enemmän liikkuvaa ja sama kunnossapitohenkilöstä joutuu huolehtimaan yhä useammista tuotantolaitoksista. Lisäksi kunnossapitopalvelujen ulkoistaminen ja palveluiden ostaminen lisääntyvät. Muuttuva työn kuva asettaa uusia vaatimuksia myös kunnossapidon tiedonhallinnalle. Kunnossapitotyöstä on tullut yhä enemmän liikkuvaa eli työ on mobilisoitunut.

Koska itse työ on mobilisoitunut, tulee myös kunnossapidon tiedonhallinta työkalujen mobilisoitua. Jos kunnossapidon dokumentointi perustuu siihen, että päivä tehdään kentällä töitä ja päivän päätteeksi siirrytään tietokoneelle raportoimaan töitä, ei tietojärjestelmä vastaa enää alkuunkaan työn vaatimuksia. Tällaiset ongelmat yleensä näkyvät siinä, että kunnossapitojärjestelmää ei käytetä tai sinne tehtävät kirjaukset perustuvat muutaman aktiivikäyttäjän tekemiin kirjauksiin ja järjestelmän käyttöaste näin jää heikoksi. Mikäli kunnossapitojärjestelmän käyttöaste ei ole 100%, ei koko kunnossapitojärjestelmän ideaa saada toimimaan.

FlowMaint kunnossapidon kuva

Huoltojen dokumentointi on tärkeää ja joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

M-Technology Oy on vuosien aikana ollut edelläkävijä operatiivisten tietojärjestelmien mobilisoinnissa. WiseMaster Flow Maint on markkinoiden ensimmäinen aidosti mobiili kunnossapitojärjestelmä. Mobiili kunnossapitojärjestelmä, jonka toteutus on tehty kentällä tapahtuvan työn ehdoilla. Aidolla mobiliteetilla ja kenttähenkilöiden tarpeiden huomioimisella on tuotettu kunnossapitoratkaisu, jonka käyttäminen on helppoa ja sen käyttö tapahtuu suoraan kentällä siellä missä itse työkin. Ja kaikki tämä täysin luotettavasti kaikissa olosuhteissa riippumatta verkkoyhteyksien laadusta. Kentällä järjestelmän käyttöön tarvitaan vain älypuhelin, johon ladataan WiseMaster FlowMaint kunnossapitosovellus.

WiseMaster FlowMaint on otettu erittäin hyvin vastaan energian tuotannon ja jakelun kunnossapitotyössä. Flow Maint on saanut jatkuvasti yhä enemmän tyytyväisiä energiasektorin käyttäjiä, jotka ovat havainneet käytännössä aidon mobiilijärjestelmän tarjoamat edut. Kunnossapidon ammattilaisten Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on palkinnut FlowMaint tuotteen ”Kunnossapidon kehittäjä” -palkinnolla viime toukokuussa.

WiseMaster in Energia 2014

WiseMaster tutustuttavana Energia 2014 tapahtumassa osastolla A919

M-Technology Oy on mukana 28. – 30.10.2014 Tampereella järjestettävässä Energia 2014 messuilla. Messuilla esittelemme palkitun FlowMaint tuotteen soveltamista juuri energiasektorin kunnossapito- ja työnohjaustarpeisiin. Kutsumme kaikki energia-alan toimijat tutustumaan osastollemme A919, miten mobiiliteknologian avulla voidaan suomalaista energiatoimialaa kehittää vieläkin paremmaksi!

 

Matti Myllylä
M-Technology Oy
Toimitusjohtaja

Tietojärjestelmätoimitukset – ongelmia vai ratkaisuja?

Nykyään saa kuulla ja lukea varsin taajaan tietojärjestelmätoimitusten vaikeuksista. Itsekin pääsin tai jouduin kokemaan osan VR:n ongelmista pääkaupunkiseudulla tietojärjestelmän uusinnan yhteydessä. Susan Heikkinen käsittelee erään tietojärjestelmätoimituksen ongelmia Suomen Kuvalehden 34/2014 artikkelissaan ”Poliisin uusi tietojärjestelmä Vitja myöhästyy vuosia.” Neljä vuotta kestänyt hanke koki kesäkuussa vastoinkäymisen kun selvisi että IT-toimittaja ei saanut toteutettua osuttaan ajallaan.

Tietojärjestelmähankkeista yleensä mieleen tuleekin jonkin asteinen epäonnistuminen ja kallis hinta. Heikkisen haastattelemalla asiantuntijan näkemys siitä miten tietojärjestelmähankkeen onnistumisen mahdollisuuksia parannetaan oli seuraava: ”Perustyö, kuten työprosessien kuvaus, on tehtävä hyvin… ei insinööri lähtökohtaisesti osaa poliisin toimintaa eikä poliisi insinöörin”.

Susan Heikkinen dokumentoi tilannetta varsin osuvasti. Meillä M-Technologyssäkin olemme joutuneet miettimään sitä, että missä liiketoiminnassa oikein olemme. Tämän hetkinen lopputulema on se, että liiketoimintamme on asiakkaidemme liikkuvan kunnossapidon ja kenttätyön ohjauksen tehostamissa.

WiseMaster

Tietojärjestelmähankkeen onnistumisessa tärkeää on että toimittaja ja asiakas ymmärtävät toisiaan.

Tämä taannoinen oivallus kirkasti toiminta-ajatustamme ja tietojärjestelmän rooli sittemmin onkin jalostunut liiketoimin­tamme ilmentymäksi ja työkaluksi. Tehostamisen strategia M-Technologylla on mobiilisuudessa ja siinä käytetäänkin viimeisimpiä mobiiliteknologian tuotoksia. Koko lähestyminen liiketoimintaan on jalostunut asiakasprosessilähtöiseksi ja heti mahdollisen toimituksen alkuvaiheessa pureudumme syvälle asiakkaan kehitystarpeisiin työnohjauksessa ja/tai kunnossapidossa (prosesseihin). WiseMaster-tuotetta käytetään ratkaisemaan optimaalisesti asiakkaan kehitystarpeet.

Tämä edellämainittu on lähestyminen on ollut yksi keskeinen edellytys WiseMaster-tuotteen kehityksessä ja WiseMaster toimitusten onnistumisessa. Asiakkaamme ovat saaneet tuotannollisen koekäytön onnistumaan ja samassa yhteydessä käyttöasteen nostettua halutulle tasolle henkilöstössä. Järjestelmän käyttöaste käytännössä on pääsääntöisesti saatu sataan prosenttiin.

Tässä yhteydessä saamiemme kokemusten ja käytäntöjen pohjalta yhdyn mielelläni lainaukseen Heikkisen arktikkelista – ”Perustyö, kuten työprosessien kuvaus, on tehtävä hyvin”.

 

Pekka Pitkänen
M-Technology Oy
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys

WiseMaster tuo läpinäkyvyyttä liiketoimintaprosesseihin

Usein törmätään tilanteeseen, jossa selkeästi on tarve saada kenttätyöhön parempi näkyvyys ja tieto siitä että ”missä mennään kentällä”. Onko keikka (työmääräin) valmis vai pitikö keskeyttää esimerkiksi varaosien puutteen takia. Läpinäkyvyydellä haetaan toiminnan tehostamista.

Periaatteessa nykyään kaikki ovat kännyköiden kautta tavoitettavissa mutta jatkuva ”puhelinrumba” ei ole kuitenkaan ole mahdollinen vaihtoehto. Se että miehet ovat kentällä langan päässä, ei tuo asiak­kail­lem­me merkittävästi lisäarvoa ts. ei tehosta toimintaa, koska miehet olisivat ns. ”käsiohjauksessa”. Käsi­oh­jaus sitoo paljon esimiestyötä ja on siten tehotonta.

Parempi näkyvyys ts. se että, kentällä oleva työ olisi saatava yhtä läpinäkyväksi ja ajantasaiseksi kuin työ tehtäisiin tehtaalla kaikkien näkyvissä tarkoittaa sitä että, kaikki jakavat saman ymmärryksen kenttätyöstä osana kokonaistoimintaa – prosessia. Kun prosessi on ymmärretty toimistolla ja kentällä kohtuullisesti samoin, niin kent­­tätyön tehostaminen edellytykset mobilisoinnille ovat olemassa.

Flow Maint adds visibility to field

Läpinäkyvyys kentälle lisää tehokkuutta

Keskeisiä kunnossapidon mobilisoitavia prosesseja ovat työnohjaus, kunnossapito ja tiedonkeruu. Työ­aika­tietojen kerääminen usein myös liitetään tähän prosessikokonaisuuteen.

WiseMaster on toteutettu tukemaan edellä mainittuja liiketoimintaprosesseja, kuitenkaan olematta osa itse prosessia. Asiakkaan prosessiin tuodan läpinäkyvyyttä ja näin sitä tehostetaan, mutta ei tuoda uutta prosessia. Prosesseihin kytkeydytään toiminteilla, joilla toteutetaan asiakkaan eri pro­ses­sin työvaiheita niin kentällä kuin toimistolla. Tällöin WiseMasterin avulla syntyy toimistolle täydel­linen kuva kenttä- ja toimistotyön tilanteesta. Kentälle vastaavasti kenttätyöntekijälle saadaan optimoitu kuva sen hetkisestä kenttätyöntekijän keikoista (työmääräimistä) ja hänelle olennaisista muista töistä ja näihin liittyvästä informaatiosta.

Läpinäkyvyys kenttätyöhön tarkoittaa kenttätyön mobilisointi ja sen avulla saaadaan tarvittava tieto siirtymään reaaliaikaisesti toimiston ja kenttätyön välillä. Kenttätyön mobilisointi tarkoittaa sitä, että tunnetaan mobilisoitavat liiketoimitaprosessit ja mobiili­tek­nologia niin että ne ovat aidosti käytössä ja toiminassa niin on-line kuin off-line kenttätilanteissa.

 

Pekka Pitkänen
M-Technology Oy
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys

Yhteistyössä pelastustoimen kanssa jo 10 vuotta

M-Technologyn yhteistyö pelastustoimen viranomaisten kanssa ulottuu vuoteen 2004, jolloin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä luotiin ensimmäiset suunnitelmat mobiililaitteissa toimivasta palotarkastusjärjestelmästä. Myöhemmin yhteistyö on laajentunut Pohjois-Savon pelastuslaitokseen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen. Tästä yhteistyöstä ja sen tuloksista on jalostunut WiseMaster Author -tuoteperhe, josta löytyy ratkaisu palotarkastuksien, asuinkiinteistöjen omavalvonnan ja yritysten riskienarvioinnin suorittamiseen.

WiseMaster Author mobile and Fire Chief

Liikkuvaan palotarkastustyöhön tarvitaan mobiileja ratkaisuja

Author-tuotteiden pääasiallisia käyttäjiä pelastuslaitoksilla ovat palotarkastajat ja palotarkastusinsinöörit. Näiden viranomaisten pääasiallisena tehtävänä on suunnitella ja suorittaa valvontatyötä, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia. Itse valvontatyö on luonteeltaan hyvin liikkuvaa, suoritetaanhan tarkastukset useimmiten asiakkaiden kiinteistöissä ja näin tarve mobiliteettiin on hyvin ymmärrettävää.

Valvontatyön yleisölle tutuin ilmentymä on palotarkastus, joka suoritetaan kiinteistössä. 2000-luvulta lähtien palotarkastuksien kohdentamista on parannettu suorittamalla asuinkiinteistöjen omavalvontaa. Omavalvonnassa talon asukkaat arvioivat itse kiinteistön paloturvallisuutta viranomaisten toimittamien kysymysten mukaisesti. Pelastustoimi pyrkii kartoittamaan myös alueensa kokonaisriskitasoa suorittamalla alueen organisaatioissa riskienarvointia.

Tähän monipuoliseen toimintojen kenttään M-Technology on toimittanut jo kymmenen vuoden ajan tietojärjestelmiä, joilla on pyritty helpottamaan pelastustoimen viranomaisten työn tekemistä. Pelastustoimen sovellusten kehitys on alusta asti ollut asiakaslähtöistä ja tuotteita on kehitetty iteratiivisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pelastustoimeen kohdistuu suuria muutoksia 2010-luvulla ja M-Technology toivoo jatkossakin yhteistyönsä pelastustoimen viranomaisten kanssa jatkuvan.

 

Tomme Vidnäs
WiseMaster Author -koordinaattori

Kustannussäästöjä huoltojen suunnittelulla

WiseMaster Flow Maint mukana tositoimissa

WiseMaster mukana tositoimissa

Energiayhtiö Savon Voima otti WiseMaster-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön vuonna 2013. Käyttöönottoprojektista vastaava tekninen asiantuntija Kari Anttonen kertoi tunnelmista vajaa vuosi pilottikäytön aloittamisen jälkeen.

”Tavoitteenamme oli suunnitelmallisempi kunnossapitotoiminta ja sen myötä kustannussäästöt. Tarvitsimme energiantuotanto- ja kaukolämpöyksikölle järjestelmän, jonka avulla hallita energiantuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitotoimet. Aiemmin teimme suunnittelutyön pääasiassa Excel-taulukoissa ja tieto laitteiden huoltotilanteesta oli lähinnä asentajilla itsellään,” Kari kertoo lähtötilanteesta.

Helppo mobiilikäyttö tärkeintä

”Elämme vielä käyttöönottovaihetta, mutta olemme jo siirtymässä viankorjausmoodista ennakoivaan kunnossapitoon. Lisäksi tiedonsiirto laitosten huoltohenkilöstön ja toimiston väen välillä on parantunut. Yhtenä esimerkkinä voisin kertoa, että tieto laitosten ongelmista polttoaineiden kanssa välittyy nyt sähköisesti meille tänne pääkonttorille. Pystymme nyt vaikuttamaan näihin ongelmiin helpommin, kun tiedonkulku ei katkea välillä.”

”Tärkeimmät ominaisuudet WiseMasterissa ovat sen mobiilius ja helppokäyttöisyys. Järjestelmävalintaa tehdessämme pidimme asentajien tarpeet etusijalla. Mukana kulkeva, mobiili käyttöliittymä oli aivan ehdoton vaatimus. Moninaisilla, hienoilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä, jos asentajat eivät järjestelmää käytä. WiseMaster on sopivan yksinkertainen käyttää.”

Omat vaatimukset edellä

”Olen todella tyytyväinen siihen, että aloitimme hankintaprosessin järjestelmävaatimusten määrittelyllä, ennen kuin ollenkaan tutkimme tarjolla olevia järjestelmävaihtoehtoja. Tämä omalla porukalla tehty määrittelyvaihe kesti viitisen kuukautta.”

”Kun vaatimukset olivat selvillä, teimme tarjouspyynnöt. M-Technology tuli mukaan peliin vähän puun takaa, toisen tarjoajan kautta. Huomasimme, että tarvitsemme juuri sen kokonaisuuden, jonka M-Technology toimitti.”

”M-Technology oli tarjoajista ainoa, jonka järjestelmä oli aidosti mobiili. Se oli meille ratkaiseva vaatimus, joten teimme kaupat oululaisten kanssa.”

Muutoksessa asenne punnitaan

”Käyttöönottovaiheen alussa meille oli suuri ponnistus laitehierarkian luominen WiseMasterin tietokantaan. Kun tämä pohjatyö oli tehty, pieni, 10-15 hengen porukka aloitti parin kuukauden mittaisen testauskäytön viime keväänä. Pilottiryhmän löytämät virheet korjattiin ja loput 40 käyttää saivat koulutuksensa.”

”Olivathan ne käyttäjien ennakkokäsitykset todella kriittisiä. Tähän asti jokainen oli hoitanut asian omalla tavallaan paperilla tai ihan muistin varassa. Asentajilla oli myös aiempia kokemuksia hankalakäyttöisistä järjestelmistä. He arvelivat, etteivät muuta enää ehdi tehdäkään, kuin sitä uutta järjestelmää käyttää.”

”Nyt kun olemme päässeet vähän alkua pidemmälle, mielipiteet ovat kääntymässä positiivisemmiksi, mutta käyttöönottovaihe on edelleen kesken. Uuden toimintatavan vakiintuminen vie varmasti vuosia. Työnjohto tekee jatkuvasti hommia, jotta järjestelmän käyttö saataisiin vielä paremmalle tasolle. Uutena asiana olemme vielä tuomassa käyttöön työajanseurantaominaisuuksia. Emme todellakaan ole vielä maalissa, vaan kehitystyö jatkuu,” Kari päättää haastattelun.

Karin terveiset WiseMaster-kauppoja harkitsevalle

  • Ajattele järjestelmää käyttäjän näkökulmasta. Vain helppokäyttöinen järjestelmä tulee käytetyksi.
  • Kokemuksemme mukaan M-Technology on nopea ja joustava tuotekehitysasioissa. Usein yksi puhelu riittää asian hoitamiseksi valmiiksi asti.
  • Olemme kiitelleet moneen kertaan, että tulimme valinneeksi aidosti mobiilin järjestelmän. Mobiliusasioissa M-Technology on varmasti yksi parhaista.

Savon Voiman logo

Savon Voima Oyj faktat

  • Liikevaihto 215 miljoonaa vuonna 2012
  • Henkilöstöä 175
  • Yhdeksän vesivoimalaitosta, kaksi kaukolämpövoimalaitosta
  • Noin 80 lämpökeskusta
  • 50-55 WiseMaster FlowMaint -käyttäjää

Uutinen WiseMaster-käyttöönotosta Savon Voiman nettisivuilla